Nieuws

Verruiming ‘wettelijke garantie’ naar 12 maanden nog niet geïmplementeerd

Richtlijn (EU) 2019/771 beoogt de termijn van het bewijsvermoeden te wijzigen. Dat is de termijn waarbinnen openbaring van gebreken geacht worden aanwezig te zijn bij ontvangst van een goed.

Een gebruikte auto gekocht door een consument van een handelaar die een probleem laat zien binnen zes maanden, wordt geacht non-conform te zijn, tenzij dat probleem te verwachten was.

Die zes maanden moet worden: 12 maanden. Maar de wetgever heeft de wet nog niet aangepast. Dat had eigenlijk per instructie van de Europese Richtlijn per 1 januari 2022 gemoeten.

De Tweede Kamer is nog ermee bezig. Daarna moeten de senatoren van de Eerste Kamer zich erover buigen.

Omdat deze Europese Richtlijn voldoende concreet is (acte clair) en de termijn voor verwerking (incorporatie) verstreken is, kunnen consumenten wellicht toch al een beroep doen. Maar omdat zes maanden de oude norm is, zal dit pas vanaf 1 juli 2022 noodzakelijk worden. Tot die tijd is een auto gekocht op 1 januari 2022 (hoe onwaarschijnlijk dan ook want nationale feestdag). tot en met 30 juni 2022 nog voldoende hebben aan de oude termijn van zes maanden ‘wettelijke garantie’.

Ik verwacht dat de Tweede Kamer dit ook heeft ingezien en daarom geen haast maakt met de implementatie van de Richtlijn in de Nederlandse wet.

Mocht u dit bericht lezen na 1 juli 2022 en u heeft uw nieuwe gebruikte auto gekocht na 1 januari 2022 en sindsdien zijn meer dan zes maanden verstreken voordat u een probleem ontdekte, dan is het goed om op www.overheid.nl/wetten te checken of art. 7:18 lid 2 BW al is aangepast van:

Bij een consumentenkoop wordt vermoed dat de zaak bij aflevering niet aan de overeenkomst heeft beantwoord, indien de afwijking van het overeengekomene zich binnen een termijn van zes maanden na aflevering openbaart, tenzij de aard van de zaak of de aard van de afwijking zich daartegen verzet.

naar:

Bij een consumentenkoop wordt vermoed dat de zaak bij aflevering niet aan de overeenkomst heeft beantwoord, indien de afwijking van het overeengekomene zich binnen een termijn van twaalf maanden na aflevering openbaart, tenzij de aard van de zaak of de aard van de afwijking zich daartegen verzet.

Voor vragen over dit onderwerp kunt u contact opnemen met kantoor. Bel gerust eens om te overleggen. Ook als u een autobedrijf bent.

https://sepehr.nl/contact-2/
Verder lezen
Nieuws

Audi A4 met teruggedraaide kilometerstand

Unveil How to Detect Odometer Fraud For Vehicle You Should Concern About -  Drive and Car

Rechtbank Overijssel, 18 mei 2021, link naar de uitspraak.

In het kort

koper koopt een Audi A4 Avant 2.0 bij Garage Bovak BV in Zwolle. Over de kilometerstand wordt niets gegarandeerd. Nadat een aanbetaling wordt gedaan van € 500,- wordt de auto geleverd.

De kilometerstand blijkt niet te kloppen en is hoger dan geadverteerd.

Koper krijgt zijn geld niet terug en verkoper Garage Bovak wordt uiteindelijk veroordeeld wegens non-conformiteit.

Standaardtekst in de overeenkomst. Vrij loos.

Garage Bovak BV die vermeldt in haar overeenkomsten de volgende ‘uitzonderingen’

“(…) Mocht, buiten de verkoper zijn schuld om, de afgelezen kilometerstand onjuist zijn, dan kan de directie op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld. (…) Wilt u dit contract ongedaan maken dan berekenen wij 20 procent over de aanschafwaarde van de door u gekochte auto (…).”

“Koper, niet handelend in de uitoefening van beroep op bedrijf, koopt de auto zoals gezien bereden. Verkoper verleent geen enkele garantie aan koper met betrekking tot de gekochte auto. De koper verklaart dat hij voldoende in de gelegenheid is gesteld onderzoek te doen naar de staat van de auto en dat hij dit onderzoek voor het sluiten van de koopovereenkomst met betrekking tot de auto heeft uitgevoerd dan wel heeft laten uitvoeren. Het voorafgaande laat de wettelijke rechten van koper ingevolge boek 7 van het Burgerlijk Wetboek onverlet.”

Uw rechten als consumentkoper beperken?

In meer dossiers doen zich dit soort ‘uitzonderingen’ voor die dan standaard zijn voorgedrukt op koopovereenkomsten voor gebruikte auto’s. Veel betekent het niet. Je kunt namelijk niet (te)veel tornen aan de rechten van een consument bij een consumentenkoop. Zo overwoog de rechter ook met een verwijzing naar de uitspraak van de Hoge Raad hierover.

Bovak stelt vervolgens dat in de koopovereenkomst een clausule is opgenomen waarin Bovak haar aansprakelijkheid voor een onjuiste kilometerstand uitsluit. Daarvoor geldt het volgende. Nu sprake is van een consumentenkoop, kan niet ten nadele van [eiser] worden afgeweken van de rechten die de wet hem toekent. Contractuele bepalingen zoals “(…) koopt de auto zoals gezien (…)” en “Verkoper verleent geen enkele garantie aan koper (…)” kunnen [eiser] dus niet in het recht dat de zaak aan de overeenkomst moet voldoen, beperken.

Bovak stelt dat de uitsluiting van aansprakelijkheid in deze koopovereenkomst is opgenomen, omdat de kilometerstand van deze auto twijfelachtig was. De kantonrechter is echter van mening dat dit een standaard tekst is op een standaard formulier dat het model van de overeenkomst vormt. Op het formulier staan specificaties getypt en geschreven, maar deze tekst is voorgedrukt. Nergens blijkt uit dat de tekst niet standaard in ieder contract gebruikt wordt. De kantonrechter is daarom van oordeel dat deze uitsluiting van aansprakelijkheid niet speciaal in deze overeenkomst is opgenomen vanwege de twijfel die in dit geval over de kilometerstand bestond. Dit soort voorgedrukte vermeldingen zijn onvoldoende om een koper met de vereiste duidelijkheid mede te delen dat twijfel bestaat omtrent de juistheid van de kilometerstand. Het beroep van Bovak op deze clausule slaagt daarom niet.

Saillant detail is nog dat Garage Bovak BV zich moest verweren omdat zij weigerde de aanbetaling (€ 500,-) terug te betalen, maar ook nog eens 20 % boete van de klant wilde incasseren. Uiteindelijk is de koop ontbonden en moet Garage Bovak BV aan de koper betalen:

  • € 500 aanbetaling
  • € 7,33 wettelijke rente
  • 466,46 proceskosten
  • € 90,75 buitengerechtelijke incassokosten

Geen positieve uitkomst voor de verkoper. Vergeet daarbij niet dat dit voor de koper ook niet prettig is. Die heeft immers na het hebben betaald van € 500,- sinds 25 augustus 2020 tot deze uitspraak van 18 mei 2021 moeten wachten. Het is onbekend of Garage Bovak BV na het vonnis vrijwillig heeft betaald, of dat de koper nog steeds aan het wachten is op zijn geld.

Aternatieve oplossing?

De koper wil een auto, een Audi met wat ruimte. Gezien het bedrijfsvoorraad van Garage Bovak BV had zij ook een auto kunnen aanbieden die misschien wat duurder was, maar dan voor hetzelfde bedrag. Een korting op de koopsom aanbieden had ook gekund. Het is mij onbekend of zij dat ook hebben aangeboden.

Voorkomen kan ook.

De koper had de onderhoudshistorie van de auto kunnen uitpluizen. Navraag doen bij de vorige garage, een rondgang langs de dealer en/of een chassisnummerrapport opvragen bij een Europese organisatie. De Nederlands opererende aanbieders zijn in mijn ervaring onvolledig.

De koper had ook de eisen (km.stand, etc.) uitdrukkelijk in een bericht kunnen overbrengen naar de verkoper. Het was dan nog makkelijker geweest om achteraf erop te wijzen dat de geleverde auto non-conform de verwachtingen is.

De verkoper had de twijfels over de kilometerstand in een apart bericht voorafgaand aan de koop moeten melden. De vrees dat de klant dan wegloopt is niet juist. Je bespreekt het. Het is zoals het is. Heb je het van tevoren besproken? Accepteert de koper de auto dan nog steeds? Dan kan de koper op dat punt niet meer non-conformiteit stellen.

Regresrecht

Afhankelijk van of Garage Bovak BV de Audi A4 Avant als inruil heeft verkregen of zelf heeft gekocht van een autoverkoper had zij ook nog de mogelijkheid van regres (art. 7:25 BW). Maar dan moet zij zelf de onjuiste kilometerstand ook echt niet hebben geweten.

Heeft de koper, in geval van een tekortkoming als bedoeld in artikel 24, een of meer van zijn rechten ter zake van die tekortkoming tegen de verkoper uitgeoefend, dan heeft de verkoper recht op schadevergoeding jegens degene van wie hij de zaak heeft gekocht, mits ook deze bij die overeenkomst in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf heeft gehandeld. Kosten ter zake van verweer worden slechts vergoed voor zover zij in redelijkheid door de verkoper zijn gemaakt.

Verder lezen