بازسازی بدهی ها یا ورشکستگی؟

از اول ژانویه ۲۰۲۱ می توان با طلبکاران اجرا شده توسط دادگاه با توجه به طلبکاران که با ترتیب موافقت نکرده اند، تسویه حساب کرد.

حفظ ارزش و تداوم شرکت فوق العاده است.

آیا علاوه بر مقامات مالیاتی طلبکاران دیگری هم خواهید داشت و ترجیح می دهید با بهبودی باقی مانده، تسویه حساب بدهی ها را ببینید؟ یا می خواهید در مورد انتخاب ادامه، ورشکستگی یا درخواست تجدید نظر برای ووا جدید بحث کنید؟ لطفا با آقای سپهر یادگری تماس بگیرید. ارسال ایمیل و یا تماس با 020 – 244 3900.