Huidige regeling van de wettelijke garantie op een gebruikte auto

Een consument die een gebruikte auto koopt mag ervan verwachten dat die auto voldoet aan de verwachtingen die je mag hebben bij die auto (prijs, bouwjaar, kilometerstand, etc.).

Als binnen zes maanden de auto stuk blijkt te zijn, dan wordt verondersteld dat de auto al stuk was op het moment dat de auto werd gekocht. De verkoper moet voldoende aannemelijk maken dat de auto zonder gebreken is geleverd.

Nieuwe richtlijn, langer ‘wettelijke garantie’

Een nieuwe Europese richtlijn voor consumentenbescherming (2019/771) wijzigt de minimale termijn van de ‘wettelijke garantie’ naar 12 maanden. Een langere termijn van 24 maanden wordt aanbevolen in de richtlijn en door de Autoriteit Consument en Markt (ACM). Link naar het advies.

De Nederlandse wetgever beperkt de verruiming van de omkering van de bewijslast van zes maanden tot één jaar na de koop van een gebruikt product.

Revelante bepaling van de richtlijn voor gebruikte auto’s

Artikel 10
Aansprakelijkheid van de verkoper

1.  De verkoper is jegens de consument aansprakelijk voor elk conformiteitsgebrek dat bestaat bij de levering van de goederen en dat aan het licht komt binnen twee jaar na dat tijdstip. Onverminderd artikel 7, lid 3, is dit lid ook van toepassing op goederen met digitale elementen.

6.  De lidstaten kunnen bepalen dat, in het geval van tweedehandsgoederen, de verkoper en de consument contractuele bedingen of afspraken kunnen overeenkomen met een kortere aansprakelijkheids- of verjaringstermijn dan die bedoeld in leden 1, 2 en 5, mits die kortere termijnen niet korter zijn dan één jaar.

Artikel 11
Bewijslast

1.  Elk conformiteitsgebrek dat binnen een termijn van een jaar vanaf de levering van de goederen aan het licht komt, wordt geacht ten tijde van de levering reeds te hebben bestaan, tenzij anders wordt aangetoond of tenzij dit vermoeden onverenigbaar is met de aard van de goederen of met de aard van het conformiteitsgebrek. Dit lid is ook van toepassing op goederen met digitale elementen.

2.  In plaats van de in lid 1 vastgestelde termijn van één jaar kunnen de lidstaten een termijn van twee jaar vanaf het tijdstip waarop de goederen werden geleverd handhaven of invoeren.

Ook het bewijsvermoeden wijzigt met deze richtlijn. Het vermoeden dat de auto niet volgens de verwachtingen is (nonconform) is vanwege een gebrek (conformiteitsgebrek), wordt aangenomen al aanwezig te zijn op het moment van de levering van de auto aan de consument. De autoverkoper kon dat vermoeden eerst nog ontzenuwen, maar zal na implementatie van deze richtlijn moeten aantonen dat de auto conform was, dus in orde was en het gebrek niet had op het moment van levering.

Autobedrijven opgelet!

Vanaf 1 januari 2022 geldt deze richtlijn en moet de wet gewijzigd zijn.

Implementatietermijn in de Richtlijn

Artikel 24
Omzetting

1.  Uiterlijk op 1 juli 2021 nemen de lidstaten de nodige maatregelen om aan deze richtlijn te voldoen en maken deze bekend. Ze stellen de Commissie daarvan onverwijld in kennis.

Zij passen die maatregelen toe met ingang van 1 januari 2022.

Wanneer de lidstaten die maatregelen nemen, wordt in die maatregelen zelf of bij de officiële bekendmaking ervan naar deze richtlijn verwezen. De regels voor de verwijzing worden vastgesteld door de lidstaten.

De lidstaten delen de Commissie de tekst van de belangrijkste bepalingen van intern recht mee die zij op het onder deze richtlijn vallende gebied vaststellen.

2.  De bepalingen van deze richtlijn zijn niet van toepassing op overeenkomsten gesloten vóór 1 januari 2022.

Vanaf 1 januari 2022 geldt dus voor alle autoverkopers in Nederland dat zij tot en met 12 maanden na de levering van een gebruikte auto aan een consument aangesproken kunnen worden voor gebreken.

In ieder geval geldt dat gebreken die binnen 12 maanden na de levering van de gebruikte waargenomen worden en die de consument niet hoefde te verwachten (conformiteitsgebrek), het autobedrijf aansprakelijk is. Motor of automaat stuk? Autoverkoper in beginsel aansprakelijk. Van het autobedrijf wordt dan ook verwacht om het gebrek te herstellen met zo min mogelijk last voor de koper.

De auto laten ophalen of de consumentkoper vergoeding geven

Gebruikelijk is dat het autobedrijf de koper die een gebrek waarneemt aan de gebruikte auto, vraagt om de auto langs te brengen.

De richtlijn maakt duidelijk dat het autobedrijf verantwoordelijk is voor het ophalen van de gebruikte auto.

Wetsvoorstel n.a.v. de richtlijn

Aan artikel 21 worden de volgende leden toegevoegd:
7. Bij een consumentenkoop stelt de koper de zaak ter beschikking van de verkoper voor herstel of vervanging.

De verkoper neemt de zaak op zijn kosten terug.

De koper is niet gehouden te betalen voor normaal gebruik van de vervangen zaak in de periode voor de vervanging.

Autobedrijven die handelen in gebruikte auto’s moeten hier in het bijzonder op letten. Haal zelf de auto op als deze niet meer rijdt, wordt het advies vanaf 1 januari 2022.

Vorige eigenaar ook aansprakelijk

In de huidige regeling kan een autobedrijf de vorige verkoper (mits ook een bedrijf) aanspreken en ‘regres nemen’. Dat betekent dat wanneer een consument een beroep doet op non-conformiteit vanwege een gebrek aan de auto, de verkoper dat gebrek herstelt, dat de kosten van herstel verhaald kunnen worden op de vorige ‘verkoper’.

Met de nieuwe richtlijn wordt die regeling verruimd.

Ook de vorige eigenaar (autobedrijf of niet) is aansprakelijk voor

Artikel 18
Recht op verhaal

Wanneer de verkoper jegens de consument aansprakelijk is wegens een conformiteitsgebrek dat voortvloeit uit een handelen of nalaten van een persoon in een eerdere schakel van de transactieketen, met inbegrip van het nalaten om updates te verstrekken voor goederen met digitale elementen overeenkomstig artikel 7, lid 3, kan de verkoper verhaal nemen op de in de transactieketen aansprakelijke persoon of personen.

De persoon jegens wie de verkoper verhaal kan nemen alsmede de relevante rechtsvorderingen en de wijze van procederen worden bepaald door het nationale recht.

Heeft u een autobedrijf of handelt u bedrijfsmatig in gebruikte auto’s? Wilt u zich voorbereiden op de wetswijziging? Neem dan even contact op om vrijblijvend uw situatie te bespreken met advocaat mr. Yadegari. Bel (020 – 244 3900) of e-mail voor vrijblijvend overleg.

de heer mr. Sepehr Yadegari

Als advocaat gespecialiseerd in aankooprecht maakt hij zich hard voor cliënten die een miskoop doen. Hij zorgt ervoor dat ze terugkrijgen waar ze recht op hebben. Dat ze schadeloos gesteld worden. In sommige gevallen betekent dat een reparatie van hun product. In andere gevallen een volledige ontbinding van de koop.