Eerdere berichtgeving

Een belangrijk deel van dit onderwerp is eerder al besproken: Gemeente Eindhoven en de verplichte aanwezigheid van een leidinggevende in iedere horecazaak.

Voorgestelde wijziging van de lokale regels van de gemeente

Het college van B&W van de gemeente Eindhoven wil de APV (Algemene Plaatselijke Verordening) opnieuw aanpassen. Als reden wordt vermeld:

Bijlage 2, pagina 2, Toelichting zevende wijziging APV Eindhoven

Nu bekend is bij één onderneming / advocaat (die meerdere ondernemers in Eindhoven, meer specifiek de Kruisstraat, bijstaat) dat een afhaalzaak niet vergunning plichtig is, verwachten we hier vaker tegenaan te gaan lopen.

Wie is dan die advocaat die ondernemers in de Kruisstraat bijstaat?

Die advocaat is mr. Yadegari. Bijzonder deze reactie van de gemeente.

Een van de aanpassingen is dat afhaalzaken voortaan als ‘openbare inrichting’ worden aangemerkt.

Afhaalzaken moeten dan een exploitatievergunning hebben.

Vergeet niet de eerdere wijziging van de APV per 1 januari 2021

Vervolgens zullen dan ook afhaalzaken moeten voldoen aan de bepaling van art. 2:30 APV: de zaak mag alleen geopend zijn als een leidinggevende vermeld op de vergunning aanwezig is in de zaak.

Hieronder de tekst van de wijziging. Hier de link.

Zowel onder sub a als sub b zijn nu geen afhaalzaken begrepen. Deze hebben op dit moment geen exploitatievergunning op grond van artikel 2:28 APV Eindhoven nodig. Door de afdelingen Handhaving, Vergunningen en Veiligheid is verzocht deze zaken onder de vergunningplicht te brengen door afhaalzaken op te nemen in artikel 2:27 sub b.


Gebleken is in een handhavingszaak dat een in feite vergunning plichtige onderneming zich beroept op het feit dat geen vergunning wordt benodigd omdat men een afhaalzaak is, terwijl alle signalen duiden op het tegendeel. Vanuit de betrokken afdelingen werd altijd aangenomen dat afhaalzaken
vergunning plichtig waren.


Nu bekend is bij één onderneming / advocaat (die meerdere ondernemers in Eindhoven, meer specifiek de Kruisstraat, bijstaat) dat een afhaalzaak niet vergunning plichtig is, verwachten we hier vaker tegenaan te gaan lopen. In dergelijke gevallen kan dan bijvoorbeeld niet getoetst worden of een exploitant van slecht levensgedrag is.


Door deze aanpassing wordt een einde gemaakt aan elke onduidelijkheid en vallen afhaalzaken voortaan ook onder de definitie van openbare inrichting. Een afhaalzaak wordt aangemerkt als een openbare inrichting en dat betreft een voor het publiek toegankelijke ruimte waar bedrijfsmatig of anders dan om niet, etenswaren worden bereid om te worden afgehaald. Dit is conform de lijn die de gemeente Nijmegen hanteert. De gemeenten Woerden, Nijmegen en Den Haag hebben een soortgelijke bepaling in hun APV opgenomen.

Voor deze advocaat, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State en de rechtbanken was het nooit onduidelijk. Een afhaalzaak is niet gelijk te stellen met een horecabedrijf. Een afhaal- en bezorgcentrum zijn altijd apart beschouwd. Slechtse enkele gemeenten hebben ‘de afhaalzaak’ opgedoft tot ‘openbare inrichting’.

Een afhaalzaak is in Eindhoven niet vergunningplichtig. Dat verandert binnenkort tenzij de gemeenteraad in Eindhoven deze wijziging tegenhoudt.

Bij eerdere wijziging van de APV en toevoeging van art. 2:30 APV heeft geen enkele raadslid dit opgemerkt of vragen gesteld. Naar verwachting zal dat dit keer ook niet gebeuren. Aan ondernemers in de gemeente Eindhoven daarom het advies contact op te nemen met een raadslid van eigen keuze en uitleggen wat voor gevolgen deze wijziging zal hebben. Zie hier voor een lijst met raadsleden van de gemeente Eindhoven en contactgegevens.

Financiële gevolgen

Voor de grotere afhaalbedrijven zoals Domino’s en de New York Pizza zullen de kosten van een aanvraag van € 937 nog wel te overzien zijn. Voor de andere (kleinere) ondernemers wellicht niet. Een afhaalzaak heeft immers lagere marges dan een restaurant of café en draagt van het grootste deel van de omzet 12 procent af aan Thuisbezorgd.nl. De extra regeldruk is verder ook niet gerechtvaardigd vanuit openbare orde en handhaving.

Waaruit blijkt dat afhaalzaken aan hetzelfde toetsingskader onderworpen moeten worden als horecabedrijven?

De bevoegdheid om de eigen huishouding te regelen is niet een om te pas en te onpas gebruik van te maken. Nu wordt als reden vermeld: we dachten dat het zo was, we wisten het niet en we moeten iets met afhaalzaken. Laten we die vergunningsplichtig maken en dan handhaven. Bijzondere vorm van bevoegdheidsuitoefening.

Vervolgens moet iedere afhaalzaak, maar ook ieder horecabedrijf personeel aanmelden als leidinggevende bij de gemeente.

Een VOG-verklaring: € 41,35 per werknemer.

Aanvraag toevoegen leidinggevende? Per twee kost dat 335 en als je gelijk drie of meer wilt toevoegen ben je € 481 kwijt.

Dus voor een afhaalzaak met 3 personen aan te melden zodat altijd iemand aanwezig is wanneer de afhaalzaak is geopend:

€ 937 aanvraag exploitatievergunning die je eerder niet nodig had.

€ 124,05 voor 3x VOG-verklaringen voor de leidinggevenden.

Totaal: € 1.061,05

Een half jaar (!) de zaak sluiten tot de gemeente beslist

Ernstiger is nog dat de gemeente vindt dat een toevoeging van een leidinggevende op een bestaande exploitatievergunning beschouwd moet worden als een nieuwe aanvraag voor een horecabedrijf. Ook al heeft het horecabedrijf al een exploitatievergunning.

Een bestaande werknemer laten toevoegen op de vergunning zodat je open kan blijven wordt namelijk door de gemeente Eindhoven beschouwd als een ‘een nieuwe aanvraag’.

De beslistermijn voor een nieuwe aanvraag is volgens de APV van de gemeente Eindhoven: twaalf weken met de mogelijkheid van nog eens twaalf weken. In totaal dus 24 weken!

Artikel 2:34 Beslistermijn
  • 1. In afwijking van artikel 1:2 beslist het bevoegde bestuursorgaan op de aanvraag om vergunning als bedoeld in artikel 2:28, eerste lid, binnen twaalf weken na de dag waarop de aanvraag ontvangen is.
  • 2. Het bevoegd bestuursorgaan kan zijn besluit voor ten hoogste twaalf weken verdagen.

Alle afhaalzaken kunnen straks dus gesloten worden voor een half jaar. Eerder hoeft de gemeente niet te beslissen. De personele capaciteit voor beoordeling van alle aanvragen moet er ook zijn.

En vanwege art. 2:30 APV gemeente Eindhoven….
Artikel 2:30 Aanwezigheid leidinggevende

Het is verboden een openbare inrichting voor bezoekers geopend te hebben zonder dat een op de vergunning vermelde leidinggevende in de inrichting aanwezig is.

….kunnen straks alle afhaalzaken een last onder dwangsom krijgen van maximaal € 5.000 omdat van het personeel dat aanwezig in de zaak niet een daarvan als leidinggevende is bijgeschreven op de vergunning. Eentje is voldoende, maar als die naar buiten loopt of een bestelling wegbrengt dan bent u al in overtreding.

Neem contact op

Als u een oplossing zoekt of u wordt al met bestuursdwang bedreigd, bel dan even met mr. Sepehr Yadegari.

de heer mr. Sepehr Yadegari

Als advocaat gespecialiseerd in aankooprecht maakt hij zich hard voor cliënten die een miskoop doen. Hij zorgt ervoor dat ze terugkrijgen waar ze recht op hebben. Dat ze schadeloos gesteld worden. In sommige gevallen betekent dat een reparatie van hun product. In andere gevallen een volledige ontbinding van de koop.