Vergoeding van de proceskosten

Wanneer bezwaar wordt gemaakt tegen besluiten van de overheid wordt vaak het recht op vergoeding van de proceskosten vergeten, terwijl men hier wel recht op heeft.

U heeft namelijk wettelijk recht op vergoeding van uw kosten wanneer u bezwaar maakt en dat bezwaar toegewezen wordt. Voorwaarde om in aanmerking te komen voor proceskostenvergoeding is wel dat verzocht wordt om vergoeding van de kosten. U heeft dus niet automatisch recht op vergoeding van de kosten, maar moet daarom vragen vóórdat op het bezwaar wordt beslist.

Op het moment dat in bezwaar niet om vergoeding van de kosten is verzocht, dan is dat recht definitief verloren.

Hoogte van de vergoeding

Een bestuursrechtelijke procedure tegen de overheid ziet er als volgt uit:

  1. besluit van de overheid waar u het niet mee eens bent;
  2. bezwaar door u;
  3. beslissing op het bezwaar door de overheid;
  4. beroep door u bij de rechtbank tegen de beslissing op het bezwaar.

Voor het bezwaar en het beroep worden vaste vergoedingen toegekend, mits een advocaat of voldoende gekwalificeerde jurist u bijstaat. Deze vergoedingen zijn vastgelegd in het ‘Besluit proceskosten bestuursrecht’. Na het opstellen en indienen van het beroepschrift volgt de behandeling van het beroep ter zitting van de rechtbank.

Voor iedere handeling verricht wordt een halve of een heel punt toegekend. De waarde van een punt is € 246 in bezwaar en € 495 voor de beroepsprocedure.

De opsomming van het aantal punten vermenigvuldigd met de waarde per punt wordt vervolgens gecorrigeerd door ‘het gewicht van de zaak’. De correctie varieert van 0,25 van het totaal voor eenvoudige zaken tot verdubbeling (x2) voor complexe en uitgebreide procedures. Gebruikelijk is de factor 1.

Een voorbeeld voor een succesvol bezwaar en beroep is als volgt: 1 punt voor het bezwaar ad € 246 en 1 punt voor het beroep ad € 495. Op het totaal € 741 wordt de correctiefactor toegepast van 1, oftewel een vergoeding van € 741, mits in het bezwaar verzocht is om vergoeding van de proceskosten.

Conclusie

Vergeet u te vragen om vergoeding van de proceskosten? En is het bezwaar, of later het beroep gegrond, dan loopt u de vergoeding van de proceskosten mis.

Advies

Bent u het niet eens met een beslissing van de overheid en wilt u bezwaar maken of beroep instellen? Neem dan contact op met mr. Sepehr Yadegari.

Ook als u zelf bezwaar maakt, doe het dan goed en vergeet niet de belangrijke punten zoals de proceskostenvergoeding. Liever te vroeg contact dan te laat, want vooraf even overleg verbetert het eindresultaat.

U kunt mij bereiken via het e-mailadres advocaat@sepehr.nl of via het telefoonnummer: 020 – 244 3900.

de heer mr. Sepehr Yadegari

Als advocaat gespecialiseerd in aankooprecht maakt hij zich hard voor cliënten die een miskoop doen. Hij zorgt ervoor dat ze terugkrijgen waar ze recht op hebben. Dat ze schadeloos gesteld worden. In sommige gevallen betekent dat een reparatie van hun product. In andere gevallen een volledige ontbinding van de koop.